REGULAMIN OGÓLNY

INFORMACJE PODSTAWOWE i ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. „GeoParkLinowy” (zwany dalej „Parkiem”) to specjalnie przygotowane trasy linowe i siatki
  z szeregiem przeszkód zamocowanych na wysokich i niskich drzewach. Jest to atrakcyjna
  i nietypowa forma spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu skierowana, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.
 2. „GeoParkLinowy” znajduje się na terenie Ośrodka Turystyczno Wypoczynkowego (OTW) „Płotki” w Pile.
 3. Treść Regulaminu jest wywieszona przy kasie Parku. Treść Regulaminów dodatkowych, instrukcji jest dostępna przy poszczególnych trasach i atrakcjach.
 4. Wejście na teren Parku oznacza zapoznanie się z Regulaminem i Regulaminami dodatkowymi oraz ich akceptacją.
 5. Zasady korzystania z atrakcji Parku zawarte w niniejszym Regulaminie oraz w Regulaminach dodatkowych obowiązują także poza terenem Parku, jeżeli skorzystanie z danej atrakcji zakłada czasowe opuszczenie terenu Parku.
 6. Wejście na teren Parku możliwe jest tylko i wyłącznie w godzinach jego otwarcia. Aktualne godziny otwarcia Parku, jak również cennik zamieszczone są na stronie internetowej Parku i przy kasach.
 7. Cena biletu na poszczególne atrakcje Parku nie zawiera ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, które zaleca się wykupić we własnym zakresie na czas pobytu w Parku.
 8. Zarządca Parku posiada polisę z tytułu odpowiedzialności cywilnej. Na żądanie uczestnika pracownik może udostępnić kopię ważnej polisy. Informacja o wysokości sumy gwarancyjnej znajduje się przy kasie.
 9. Z Parku mogą korzystać osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz niepełnoletnie tylko pod opieką osób dorosłych lub ich prawnych opiekunów za ich pisemną zgodą zwani dalej „Uczestnikiem” lub „Gościem”.
 10. Zarządca Parku ponosi odpowiedzialność za:
 • utrzymanie, serwisowanie i konserwację sprawnego i atestowanego sprzętu asekuracyjnego (liny, kaski, uprzęże, karabińczyki, wózki, itd.),
 • utrzymanie, serwisowanie i konserwację sprawnego technicznie i zgodnego z normami systemu asekuracji na przeszkodach parku linowego,
 • zapewnienie przeszkolonej obsługi parku, której zadaniem jest m.in.: przeprowadzenie instruktażu z obsługi sprzętu asekuracyjnego, nakazanie przerwania dalszego uczestnictwa, w skrajnych przypadkach ewakuacja osób z tras i atrakcji
 • bezpieczeństwo osoby będącej pod opieką instruktora tylko w sytuacji wykupienia takiej usługi – „przejście z instruktorem”.
 1. Zarządca Parku nie ponosi odpowiedzialności za:
 • uszczerbki na zdrowiu oraz szkody powstałe na osobach trzecich w wyniku niepożądanego wejścia na trasy Parku po ich zamknięciu, w wyniku korzystania z Parku niezgodnie z Regulaminem oraz niestosowania się do poleceń pracowników Parku.
 1. W skład Parku wchodzą następujące trasy:
 • Trasa linowa czarna „KOZI WIERCH” na terenie OTW „Płotki”: wymagany minimalny wzrost: 155 cm. (z podniesionymi rękami), minimalny wiek: 7 lat, maksymalna waga: 120 kg.

  Uczestnicy w wieku 7 – 9 lat mogą przejść trasę tylko pod nadzorem  wzrokowym instruktora i pełnoletniego opiekuna z poziomu ścieżek lub z instruktorem na trasie linowej.  Nadzór może również odbywać się w bezpośrednim kontakcie opiekuna będącego na torze linowym wraz z dzieckiem  bez obecności instruktora.

  Uczestnicy w wieku od 10 do 13 lat muszą korzystać  z trasy pod nadzorem osoby dorosłej odpowiedzialnej za dziecko. Nadzór musi odbywać się z poziomu ścieżek pod trasą, w ciągłym kontakcie wzrokowym. 

  Uczestnicy w wieku od 14 do 17 lat mogą korzystać z trasy  bez opieki osoby dorosłej po uprzednim przedstawieniu oświadczenia prawnego opiekuna, który zezwala na taką sytuację.

  Osoby  pełnoletnie (ukończone 18 lat) mogą korzystać z trasy po podpisaniu oświadczenia.

  Każdy pełnoletni uczestnik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoje oraz osób małoletnich, które ma pod swoją opieką.

  W przypadku grup zorganizowanych  w wieku od 10 do 13 lat wymagana jest obecność i nadzór wzrokowy z poziomu ścieżek  instruktora wraz z nauczycielem/wychowawcą  dla grupy maksymalnie  8 uczestników/osób.

  W przypadku grup zorganizowanych  w wieku od 14 do 17 lat wymagana jest obecność nauczyciela/wychowawcy, osoby dorosłej dla  grupy maksymalnie 15 uczestników/osób.

 • Trasa linowa żółta „KOZIA PRZEŁĘCZ” na terenie OTW „Płotki”: wymagany minimalny wzrost: 155 cm. (z podniesionymi rękami), minimalny wiek: 6 lat, maksymalna waga: 120 kg.

  Uczestnicy w wieku 6 – 9 lat mogą przejść trasę tylko pod nadzorem  wzrokowym instruktora i pełnoletniego opiekuna z poziomu ścieżek lub z instruktorem na trasie linowej.  Nadzór może również odbywać się w bezpośrednim kontakcie opiekuna będącego na torze linowym wraz z dzieckiem  bez obecności instruktora.

  Uczestnicy w wieku od 10 do 13 lat muszą korzystać  z trasy  pod nadzorem osoby dorosłej odpowiedzialnej za dziecko. Nadzór musi odbywać się z poziomu ścieżek pod trasą, w ciągłym kontakcie wzrokowym. 

  Uczestnicy w wieku od 14 do 17 lat mogą korzystać z trasy  bez opieki osoby dorosłej po uprzednim przedstawieniu oświadczenia prawnego opiekuna, który zezwala na taką sytuację.

  Osoby  pełnoletnie (ukończone 18 lat) mogą korzystać z trasy po podpisaniu oświadczenia.

  Każdy pełnoletni uczestnik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoje oraz osób małoletnich, które ma pod swoją opieką.

  W przypadku grup zorganizowanych  w wieku od 6 do 9 lat wymagana jest obecność i nadzór wzrokowy z poziomu ścieżek  instruktora wraz z nauczycielem/wychowawcą  dla grupy maksymalnie 7 uczestników/osób.

  W przypadku grup zorganizowanych  w wieku od 10 do 13 lat wymagana jest obecność i nadzór wzrokowy z poziomu ścieżek  instruktora wraz z nauczycielem/wychowawcą dla grupy maksymalnie 12 uczestników/osób.

  W przypadku grup zorganizowanych w wieku od 14 do 17 lat wymagana jest obecność nauczyciela/wychowawcy, osoby dorosłej dla  grupy maksymalnie 15 uczestników/osób.

 1. Korzystanie z jakiejkolwiek trasy możliwe jest po wcześniejszym zapoznaniu się z Regulaminem, uiszczeniu opłaty, odbyciu szkolenia instruktażowego, podpisaniu odpowiedniego oświadczenia i po wyrażeniu zgody przez pracownika Parku.
 2. Każdy z uczestników przed wyruszeniem na trasę otrzymuje certyfikowany sprzęt ochrony indywidualnej, który gwarantuje bezpieczne poruszanie się po trasach Parku. W skład każdego zestawu wchodzą: uprząż, lonża asekuracyjna, przyrząd zjazdowy (bloczek asekuracyjny), lonża do przyrządu zjazdowego, kask i dwa karabinki.
 3. Podczas szkolenia instruktażowego w wyznaczonym miejscu Parku, każdy z uczestników otrzymuje informacje na temat prawidłowego i bezpiecznego sposobu pokonywania przeszkód oraz obsługi sprzętu ochrony indywidualnej.
 4. Zakładanie i zdejmowanie sprzętu ochrony indywidualnej odbywać się może tylko pod nadzorem pracownika Parku w wyznaczonym miejscu.
 5. Niedozwolone jest używanie sprzętu asekuracyjnego innego niż wydanego przez pracownika Parku. Dopuszcza się stosowanie indywidulanych kasków ochronnych spełniających następujące wymogi:
 • zgodność z normą EN 12492 oraz posiadających oznaczenie „CE”,
 • dla kasków z datą produkcji dłuższą niż 1 rok musi być zostać przedstawiony dokument zaświadczający, że kask przeszedł pozytywną kontrolę okresową.
 1. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność w wypadku doznania uszczerbku na zdrowiu wynikającym z niestosowania się do zasad bezpieczeństwa i asekuracji wynikających z Regulaminu i szkolenia instruktażowego.
 2. W przypadku utraty sił, rezygnacji lub innych przyczyn uniemożliwiających zakończenie trasy należy wezwać pracownika Parku.
 3. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających mają całkowity zakaz korzystania z Parku.
 1. Osoby korzystające z Parku nie mogą mieć przeciwskazań zdrowotnych do tego typu aktywności fizycznej. W przypadku występowania przeciwskazań zdrowotnych uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za uszczerbek na swoim zdrowiu oraz osób trzecich wynikający z nieprzestrzegania tych przeciwwskazań.
 2. Na terenie Parku OTW „Płotki” obowiązuje zakaz niszczenia roślin.
 3. Na terenie Parku obowiązuje zakaz wprowadzania psów.
 4. Obsługa może przerwać działanie Parku w wyniku złych warunków atmosferycznych (silny wiatr, burza, silne opady i inne), które mogą zagrozić bezpieczeństwu uczestników. Uczestnicy zmuszeni do przerwania pokonywania tras mogą zwrócić się do punktu sprzedaży biletów o wykorzystanie biletu w innym terminie. W wyniku zamknięcia Parku z powodu w/w przyczyn nie będą zwracane zakupione bilety.
 5. Pracownicy i właściciele nie odpowiadają za pozostawione w Parku pieniądze, papiery wartościowe i cenne przedmioty, w szczególności kosztowności i przedmioty mające wartość naukową lub artystyczną. 
 6. Wszelkie wypadki i kontuzje należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom Parku.
 1. Z każdego zgłoszonego zdarzenia pracownik Parku sporządzi w obecności poszkodowanego protokół wypadku, w którym odnotuje datę i miejsce wypadku, zakres doznanych obrażeń.
 2. Protokół wypadku będzie dostępny również dla poszkodowanego.
 3. Za zdarzenia zaistniałe na terenie Parku, które nie zostaną zgłoszone niezwłocznie po ich zaistnieniu, Zarządca Parku nie ponosi odpowiedzialności.

ASEKURACJA

 1. Każda trasa składa się z systemu lin asekuracyjnych, platform, siatek i przeszkód zawieszonych na różnych wysokościach.
 2. Każda trasa rozpoczyna się od wejścia po drabinie, siatce lub ściance wspinaczkowej lub w inny ściśle i jednoznacznie oznaczony sposób. Do asekuracji używa się dwóch lonży wpinanych karabinkami naprzemiennie do czerwonych pętli asekuracyjnych lub do pętli urządzenia asekuracyjnego (drabina z urządzeniem samohamownym – wejście i zejście z trasy czarnej „Kozia Wierch”).
 3. Zakończenie tras kończy się zejściem po drabinie lub po rozwieszonej siatce. Do asekuracji na drabinie używa się dwóch lonży wpinanych karabinkami naprzemiennie do czerwonych pętli asekuracyjnych lub do pętli urządzenia asekuracyjnego. Do asekuracji na siatce używa się dwóch lonży wpiętych karabinkami do pętli urządzenia asekuracyjnego lub (dotyczy trasy „KOZIA PRZEŁĘCZ”) asekuracja zaczyna się po wyjściu z siatki na platformie asekuracyjnej poprzez wpięcie w stalową pętlę koloru czerwonego..
 4. Przy wpinaniu lonży do pętli asekuracyjnych należy zawsze umieszczać przynajmniej jeden karabinek powyżej wysokości pasa. Zapobiega to ewentualnemu upadkowi z wysokości większej niż długość lonża asekuracyjnego.
 5. Po dojściu do platformy należy wpiąć się karabinkami od lonży do czerwonej pętli asekuracyjnej opasającej drzewo. Należy przepinać najpierw jeden a potem drugi karabinek tak, aby zamki karabinków umieszczone były przeciwstawnie.
 6. Przed przystąpieniem do pokonywania kolejnej przeszkody, należy najpierw wpiąć bloczek z karabinkiem do liny asekuracyjnej rozpiętej pomiędzy drzewami i oznaczonej czerwonym kolorem. Następnie należy wpiąć po kolei karabinki od lonży do liny asekuracyjnej oraz założyć je na bloczek w miejscach do tego przeznaczonych.
 7. Bloczek asekuracyjny należy wpinać do liny asekuracyjnej rozpiętej pomiędzy drzewami. Bloczka nie wpina się do pętli asekuracyjnych i do pętli urządzeń asekuracyjnych.
 8. Do czerwonych pętli asekuracyjnych i pętli urządzeń asekuracyjnych należy wpinać karabinki od lonży.
 9. Po każdym wpięciu karabinka należy sprawdzić poprawność zamknięcia jego zamka.
 10. Zawsze należy kontrolować poprawność założenia asekuracji.
 11. Podczas pokonywania przeszkód nie należy dotykać rękoma stalowych lin asekuracyjnych i trakcyjnych.
 12. Podczas pokonywania przeszkód lonże asekuracyjne muszą znajdować się pomiędzy rękami a chwytać można jedynie lonży z bloczkiem oraz lonży asekuracyjnych.
 13. Nigdy nie można dopuścić do sytuacji wypięcia z układu asekuracyjnego!!!
 14. Zawsze należy stosować się do zaleceń umieszczonych na tabliczkach informacyjnych.

BEZPIECZEŃSTWO

 1. Na platformie może znajdować się jednocześnie maksymalnie dwóch uczestników.
 2. Na przeszkodzie pomiędzy platformami oraz na elementach wejściowych i zejściowych może znajdować się tylko jedna osoba.
 3. Biżuterię, okulary, telefony komórkowe oraz inne przedmioty powinno się odpowiednio zabezpieczyć tak, aby nie stwarzały one zagrożenia dla bezpieczeństwa własnego i innych użytkowników Parku.
 4. Osoby noszące długie włosy powinny schować je pod kaskiem, aby nie wkręciły się w bloczki i inne urządzenia znajdujące się na trasach Parku.
 5. Zaleca się ubranie sportowe. Pracownicy i właściciele Parku nie ponoszą odpowiedzialności za zabrudzenia lub zniszczenie odzieży.
 6. Osoby znajdujące się na terenie Parku nie mogą swoim zachowaniem, zarówno na ziemi, jak i na wysokości stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa swojego lub innych.
 7. Na terenie Parku należy przechodzić tylko wyznaczonymi alejkami i ścieżkami.
 8. Na terenie Parku obowiązuje bezwzględny zakaz:
 • korzystania z przeszkód Parku bez przeszkolenia oraz sprzętu ochrony indywidualnej (szelki bezpieczeństwa, kask, lonże , karabińczyki, bloczka)
 • wnoszenia napojów alkoholowych,
 • palenia tytoniu i spożywania alkoholu podczas korzystania z atrakcji,
 • wnoszenia ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,
 • wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
 • używania udostępnionego sprzętu w sposób niewłaściwy bądź sprzeczny z jego przeznaczeniem,
 1. Pracownicy Parku mają prawo każdorazowo, bez prawa do zwrotu ceny zakupionego biletu wydalić Uczestnika lub Gościa z Parku w przypadku:
 • zawinionego naruszenia któregokolwiek z punktów Regulaminu bądź Regulaminów dodatkowych i to pomimo upomnienia ze strony Pracowników Parku,
 • niestosowania się do poleceń instruktorów,
 • zachowywania się Uczestnika lub Gościa w sposób nieodpowiedni (np. używanie wulgaryzmów) bądź zagrażający bezpieczeństwu innych osób,
 • uzasadnionego podejrzenia o pozostawanie Uczestnika lub Gościa pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
 1. Pracownicy Parku, w razie wątpliwości, mają prawo zweryfikować wiek Uczestnika lub Gościa.
 2. Pracownicy Parku mogą w razie wątpliwości zweryfikować trzeźwość Uczestnika/Gościa przy pomocy przenośnego alkomatu. Uczestnik/Gość zobowiązany jest poddać się w/w badaniu, jeśli nadal chce korzystać z danej atrakcji. W przypadku odmowy Uczestnika/Gościa poddaniu się w/w badaniu, pracownicy Parku mają prawo wydalić Uczestnika/Gościa z terenu Parku. W razie stwierdzenia zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu powyżej 0,2 promila, pracownicy Parku mogą nie dopuścić Uczestnika/Gościa do korzystania z atrakcji Parku.
 3. Nie przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, niestosowanie się do zaleceń pracowników Parku, jak również niewłaściwe korzystanie ze sprzętu może narazić Uczestnika/Gościa na niebezpieczeństwo utraty zdrowia, a nawet życia, za co Zarządca Parku nie ponosi odpowiedzialności.

INNE

 1. Niszczenie elementów Parku jest zakazane pod groźbą odpowiedzialności karnej.
 2. Za nieprzestrzeganie Regulaminu grozi bezwzględne wydalenie z terenu Parku.
 3. W sprawach nie ujętych w Regulaminie decydujący głos mają pracownicy i zarządca Parku.
 4. Za bezpieczeństwo dzieci na terenie Parku odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
 5. W przypadku zgody Klienta zarządca Parku jest uprawniony do fotografowania swojego obiektu dla celów reklamowych, promocyjnych usług i produktów, w tym również niezamierzonego utrwalania wizerunku klientów jeśli ww. działanie Zarządcy nie narusza praw i wolności klientów.
 6. Zarządca zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach marketingowych zdjęć wykonanych na terenie Parku w godzinach jego pracy oraz podczas imprez zewnętrznych organizowanych przez Zarządcę, a co za tym idzie do wykorzystania wizerunku klienta znajdującego się na zdjęciu. Jeśli takie wykorzystanie wizerunku klienta w jego ocenie będzie w jakikolwiek sposób naruszało jego prywatność, klient powinien zgłosić ten fakt Zarządcy Parku, który doprowadzi do wycofania zdjęcia w najszybszym możliwym terminie.
 7. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
 • „Alpinex Fall Protection Sp. z o.o.” z siedzibą przy ul. Pelikanowa 6, 64-920 Piła – dotyczy usługi wykupionej na terenie OTW „Płotki (więcej znajdziesz pod linkiem: www.geoparklinowy.pl/rodo )
 • „Alpinex” Leszek Grabowski z siedzibą przy ul. Pelikanowa 6, 64-920 Piła – dotyczy usługi wykupionej na terenie CKiR „Geovita” Piła – Płotki (więcej znajdziesz pod linkiem: www.geoparklinowy.pl/rodo )

Telefony alarmowe: 112, Pogotowie Ratunkowe – tel. 999, Straż Pożarna – tel. 998, Policja – tel. 997.

GODZINY OTWARCIA PARKU SEZON 2024

 

}

W wakacje czynne od wtorku do niedzieli od 12:00

Dla grup otwieramy w dowolnych godzinach po wcześniejszym uzgodnieniu.

 

}

Ostatnie wejście ok godz. 19.00

 

 

Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia w przypadku niekorzystnej pogody.

 

 

 

Dla grup zorganizowanych (np szkolnych / firm), powyżej 10 osób otwieramy park linowy również poza regularnymi godzinami otwarcia -konieczna rezerwacja.

Park linowy Piła Płotki