Regulamin

REGULAMIN OGÓLNY

INFORMACJE PODSTAWOWE i ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. „GeoParkLinowy” (zwany dalej „Parkiem”) to specjalnie przygotowane trasy linowe i siatki z szeregiem przeszkód zamocowanych na wysokich i niskich drzewach. Jest to atrakcyjna i nietypowa forma spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu skierowana, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. „GeoParkLinowy” znajduje się na terenie CKiR „Geovita” Piła – Płotki oraz na terenie OTW „Płotki”.
2. Na terenie OTW „Płotki” podmiotem zarządzającym „GeoParkLinowy” oraz znajdujących się w nim atrakcji jest „Alpinex Fall Protection Sp. z o.o.” z siedzibą przy Al. Poznańskiej 28, 64-920 Piła, natomiast na terenie CKiR „Geovita” Piła – Płotki podmiotem takim jest „Alpinex” Leszek Grabowski z siedzibą przy Al. Poznańskiej 28, 64-920 Piła .
3. Treść regulaminu jest wywieszona przy kasach Parku. Treść regulaminów dodatkowych, instrukcji jest dostępna przy poszczególnych trasach i atrakcjach.
4. Wejście na teren Parku oznacza zapoznanie się z regulaminem i regulaminami dodatkowymi oraz ich akceptacją.
5. Zasady korzystania z atrakcji Parku zawarte w niniejszym regulaminie oraz w regulaminach dodatkowych obowiązują także poza terenem Parku, jeżeli skorzystanie z danej atrakcji zakłada czasowe opuszczenie terenu Parku.
6. Wejście na teren Parku możliwe jest tylko i wyłącznie w godzinach jego otwarcia. Aktualne godziny otwarcia Parku, jak również cennik zamieszczone są na stronie internetowej Parku i przy kasach.
7. Cena biletu na poszczególne atrakcje Parku nie zawiera ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, które zaleca się wykupić we własnym zakresie na czas pobytu w Parku.
8. Zarządca Parku posiada polisę z tytułu odpowiedzialności cywilnej. Na żądanie uczestnika pracownik może udostępnić kopię ważnej polisy. Informacja o wysokości sumy gwarancyjnej znajduje się przy kasie.
9. Z Parku mogą korzystać osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz niepełnoletnie tylko pod opieką osób dorosłych lub ich prawnych opiekunów za ich pisemną zgodą zwani dalej „Uczestnikiem” lub „Gościem”.
10. Zarządca Parku ponosi odpowiedzialność za:
– utrzymanie, serwisowanie i konserwację sprawnego i atestowanego sprzętu asekuracyjnego (liny, kaski, uprzęże, karabińczyki, wózki, itd.),
– utrzymanie, serwisowanie i konserwację sprawnego technicznie i zgodnego z normami systemu asekuracji na przeszkodach parku linowego,
– zapewnienie przeszkolonej obsługi parku, której zadaniem jest m.in.: przeprowadzenie instruktażu z obsługi sprzętu asekuracyjnego, nakazanie przerwania dalszego uczestnictwa, w skrajnych przypadkach ewakuacja osób z tras i atrakcji
– bezpieczeństwo osoby będącej pod opieką instruktora tylko w sytuacji wykupienia takiej usługi – „przejście z instruktorem”.
11. Zarządca Parku nie ponosi odpowiedzialności za:
– uszczerbki na zdrowiu oraz szkody powstałe na osobach trzecich w wyniku niepożądanego wejścia na trasy Parku po ich zamknięciu.
12. W skład Parku wchodzą następujące trasy:
• Trasa linowa czerwona „ORLA PERĆ” na terenie CKiR „Geovita” Piła – Płotki : wymagany minimalny wzrost: 180 cm (z podniesionymi rękami), maksymalna waga: 120 kg, minimalny wiek: 8 lat. Osoby w wieku 8 –12 lat przejść trasę mogą tylko z osobą pełnoletnią (ukończone 18 lat), która musi przechodzić trasę wraz z dzieckiem oraz powinna pomagać podczas asekuracji. Każdy pełnoletni uczestnik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoje oraz osób małoletnich, które ma pod swoją opieką. Jedna osoba pełnoletnia może towarzyszyć maksymalnie jednemu dziecku w wieku od 8 do 12 lat. Uczestnicy w wieku od 13 do 17 lat mogą korzystać z Parku bez opieki osoby dorosłej po uprzednim przedstawieniu pisemnego oświadczenia prawnego opiekuna, który zezwala na taką sytuację i bierze odpowiedzialność za niepełnoletniego uczestnika. Uczestnicy pełnoletni (ukończone 18 lat) mogą korzystać z Parku po podpisaniu oświadczenia.
• Trasa linowa zielona „ŚCIEŻKA POD REGLAMI” na terenie CKiR „Geovita” Piła – Płotki: wymagany minimalny wzrost: 155 cm. (z podniesionymi rękami), minimalny wiek: 6 lat, maksymalna waga: 120 kg. Uczestnicy w wieku 6 – 12 lat mogą przejść trasę tylko pod nadzorem pełnoletniego opiekuna. Każdy pełnoletni uczestnik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoje oraz osób małoletnich, które ma pod swoją opieką. Uczestnicy w wieku od 13 do 17 lat mogą korzystać z Parku bez opieki osoby dorosłej po uprzednim przedstawieniu oświadczenia prawnego opiekuna, który zezwala na taką sytuację i bierze odpowiedzialność za niepełnoletniego uczestnika. Uczestnicy pełnoletni (ukończone 18 lat) mogą korzystać z Parku po podpisaniu oświadczenia.
• Trasa linowa niebieska „ŚCIEŻKA NAD REGLAMI” na terenie CKiR „Geovita” Piła – Płotki: wymagany minimalny wzrost: 155 cm. (z podniesionymi rękami), minimalny wiek: 6 lat, maksymalna waga: 120 kg. Uczestnicy w wieku 6 – 12 lat mogą przejść trasę tylko pod nadzorem pełnoletniego opiekuna. Każdy pełnoletni uczestnik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoje oraz osób małoletnich, które ma pod swoją opieką. Uczestnicy w wieku od 13 do 17 lat mogą korzystać z Parku bez opieki osoby dorosłej po uprzednim przedstawieniu oświadczenia prawnego opiekuna, który zezwala na taką sytuację i bierze odpowiedzialność za niepełnoletniego uczestnika. Uczestnicy pełnoletni (ukończone 18 lat) mogą korzystać z Parku po podpisaniu oświadczenia.
• Trasa linowa czarna „KOZI WIERCH” na terenie OTW „Płotki”: wymagany minimalny wzrost: 155 cm. (z podniesionymi rękami), minimalny wiek: 8 lat, maksymalna waga: 120 kg. Uczestnicy w wieku 8 – 12 lat mogą przejść trasę tylko pod nadzorem pełnoletniego opiekuna. Każdy pełnoletni uczestnik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoje oraz osób małoletnich, które ma pod swoją opieką. Uczestnicy w wieku od 13 do 17 lat mogą korzystać z Parku bez opieki osoby dorosłej po uprzednim przedstawieniu oświadczenia prawnego opiekuna, który zezwala na taką sytuację i bierze odpowiedzialność za niepełnoletniego uczestnika. Uczestnicy pełnoletni (ukończone 18 lat) mogą korzystać z Parku po podpisaniu oświadczenia.
• Trasa linowa żółta „KOZIA PRZEŁĘCZ” na terenie OTW „Płotki”: wymagany minimalny wzrost: 155 cm. (z podniesionymi rękami), minimalny wiek: 6 lat, maksymalna waga: 120 kg. Uczestnicy w wieku 6 – 12 lat mogą przejść trasę tylko pod nadzorem pełnoletniego opiekuna. Każdy pełnoletni uczestnik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoje oraz osób małoletnich, które ma pod swoją opieką. Uczestnicy w wieku od 13 do 17 lat mogą korzystać z Parku bez opieki osoby dorosłej po uprzednim przedstawieniu oświadczenia prawnego opiekuna, który zezwala na taką sytuację i bierze odpowiedzialność za niepełnoletniego uczestnika. Uczestnicy pełnoletni (ukończone 18 lat) mogą korzystać z Parku po podpisaniu oświadczenia.
13. Korzystanie z jakiejkolwiek trasy możliwe jest po wcześniejszym zapoznaniu się z Regulaminem, uiszczeniu opłaty, odbyciu szkolenia instruktażowego, podpisaniu odpowiedniego oświadczenia i po wyrażeniu zgody przez pracownika Parku.
14. Każdy z uczestników przed wyruszeniem na trasę otrzymuje certyfikowany sprzęt ochrony indywidualnej, który gwarantuje bezpieczne poruszanie się po trasach Parku. W skład każdego zestawu wchodzą: uprząż, lonża asekuracyjna, przyrząd zjazdowy (bloczek asekuracyjny), lonża do przyrządu zjazdowego, kask i dwa karabinki.
15. Podczas szkolenia instruktażowego w wyznaczonym miejscu Parku, każdy z uczestników otrzymuje informacje na temat prawidłowego i bezpiecznego sposobu pokonywania przeszkód oraz obsługi sprzętu ochrony indywidualnej.
16. Zakładanie i zdejmowanie sprzętu ochrony indywidualnej odbywać się może tylko pod nadzorem pracownika Parku w wyznaczonym miejscu.
17. Niedozwolone jest używanie sprzętu asekuracyjnego innego niż wydanego przez pracownika Parku. Dopuszcza się stosowanie indywidulanych kasków ochronnych spełniających następujące wymogi:
– zgodność z normą EN 12492 oraz posiadających oznaczenie „CE”,
– dla kasków z datą produkcji dłuższą niż 1 rok musi być zostać przedstawiony dokument zaświadczający, że kask przeszedł pozytywną kontrolę okresową.
18. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność w wypadku doznania uszczerbku na zdrowiu wynikającym z niestosowania się do zasad ogólnych, zasad bezpieczeństwa i asekuracji wynikających z Regulaminu i szkolenia instruktażowego.
19. W przypadku utraty sił, rezygnacji lub innych przyczyn uniemożliwiających zakończenie trasy należy wezwać pracownika Parku.
20. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających mają całkowity zakaz korzystania z Parku.
21. Osoby korzystające z Parku nie mogą mieć przeciwskazań zdrowotnych do tego typu aktywności fizycznej. W przypadku występowania przeciwskazań zdrowotnych uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za uszczerbek na swoim zdrowiu oraz osób trzecich.
22. Na terenie Parku obowiązuje całkowity zakaz palenia, picia alkoholu oraz konsumpcji artykułów nie zakupionych w CKiR „Geovita” Piła – Płotki. Zakaz konsumpcji nie dotyczy Parku położonego na terenie OTW „Płotki”.
23. Na terenie Parku, CKiR „Geovita” Piła – Płotki oraz OTW „Płotki” obowiązuje zakaz niszczenia roślin.
24. Na terenie Parku obowiązuje zakaz wprowadzania psów.
25. Obsługa może przerwać działanie Parku w wyniku złych warunków atmosferycznych (silny wiatr, burza, silne opady i inne), które mogą zagrozić bezpieczeństwu uczestników. Uczestnicy zmuszeni do przerwania pokonywania tras mogą zwrócić się do punktu sprzedaży biletów o wykorzystanie biletu w innym terminie.
26. Pracownicy i właściciele nie odpowiadają za rzeczy pozostawione w Parku.
27. Wszelkie wypadki i kontuzje należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom Parku.
28. Z każdego zgłoszonego zdarzenia pracownik Parku sporządzi w obecności poszkodowanego protokół wypadku, w którym odnotuje datę i miejsce wypadku, zakres doznanych obrażeń.
29. Protokół wypadku będzie dostępny również dla poszkodowanego.
30. Za zdarzenia zaistniałe na terenie Parku, które nie zostaną zgłoszone niezwłocznie po ich zaistnieniu, Zarządca Parku nie ponosi odpowiedzialności.
31. Pracownicy i właściciele Parku nie odpowiadają za dzieci i osoby niepełnoletnie. Wyjątkiem stanowi wykupienie usługi „przejście z instruktorem”.

ASEKURACJA

1. Każda trasa składa się z systemu lin asekuracyjnych, platform, siatek i przeszkód zawieszonych na różnych wysokościach.
2. Każda trasa rozpoczyna się od wejścia po drabinie, siatce lub ściance wspinaczkowej lub w inny ściśle i jednoznacznie oznaczony sposób. Do asekuracji używa się dwóch lonży wpinanych karabinkami naprzemiennie do czerwonych pętli asekuracyjnych lub do pętli urządzenia asekuracyjnego.
3. Zakończenie tras kończy się zejściem po drabinie lub po rozwieszonej siatce. Do asekuracji na drabinie używa się dwóch lonży wpinanych karabinkami naprzemiennie do czerwonych pętli asekuracyjnych lub do pętli urządzenia asekuracyjnego. Do asekuracji na siatce używa się dwóch lonży wpiętych karabinkami do pętli urządzenia asekuracyjnego lub (dotyczy trasy „KOZIA PRZEŁĘCZ”) asekuracja zaczyna się po wyjściu z siatki na platformie asekuracyjnej poprzez wpięcie w stalową pętlę koloru czerwonego..
4. Przy wpinaniu lonży do pętli asekuracyjnych należy zawsze umieszczać przynajmniej jeden karabinek powyżej wysokości pasa. Zapobiega to ewentualnemu upadkowi z wysokości większej niż długość lonża asekuracyjnego.
5. Po dojściu do platformy należy wpiąć się karabinkami od lonży do czerwonej pętli asekuracyjnej opasającej drzewo. Należy przepinać najpierw jeden a potem drugi karabinek tak, aby zamki karabinków umieszczone były przeciwstawnie.
6. Przed przystąpieniem do pokonywania kolejnej przeszkody, należy najpierw wpiąć bloczek z karabinkiem do liny asekuracyjnej rozpiętej pomiędzy drzewami i oznaczonej czerwonym kolorem. Następnie należy wpiąć po kolei karabinki od lonży do liny asekuracyjnej oraz założyć je na bloczek w miejscach do tego przeznaczonych.
7. Bloczek asekuracyjny należy wpinać do liny asekuracyjnej rozpiętej pomiędzy drzewami. Bloczka nie wpina się do pętli asekuracyjnych i do pętli urządzeń asekuracyjnych.
8. Do czerwonych pętli asekuracyjnych i pętli urządzeń asekuracyjnych należy wpinać karabinki od lonży.
9. Po każdym wpięciu karabinka należy sprawdzić poprawność zamknięcia jego zamka.
10. Zawsze należy kontrolować poprawność założenia asekuracji.
11. Podczas pokonywania przeszkód nie należy dotykać rękoma stalowych lin asekuracyjnych i trakcyjnych.
12. Podczas pokonywania przeszkód lonże asekuracyjne muszą znajdować się pomiędzy rękami a chwytać można jedynie lonży z bloczkiem oraz lonży asekuracyjnych.
13. Nigdy nie można dopuścić do sytuacji wypięcia z układu asekuracyjnego!!!
14. Zawsze należy stosować się do zaleceń umieszczonych na tabliczkach informacyjnych.

BEZPIECZEŃSTWO

1. Na platformie może znajdować się jednocześnie maksymalnie dwóch uczestników.
2. Na przeszkodzie pomiędzy platformami oraz na elementach wejściowych i zejściowych może znajdować się tylko jedna osoba.
3. Biżuterię, okulary, telefony komórkowe oraz inne przedmioty powinno się odpowiednio zabezpieczyć tak, aby nie stwarzały one zagrożenia dla bezpieczeństwa własnego i innych użytkowników Parku.
4. Osoby noszące długie włosy powinny schować je pod kaskiem, aby nie wkręciły się w bloczki i inne urządzenia znajdujące się na trasach Parku.
5. Zaleca się ubranie sportowe. Pracownicy i właściciele Parku nie ponoszą odpowiedzialności za zabrudzenia lub zniszczenie odzieży.
6. Osoby znajdujące się na terenie Parku nie mogą swoim zachowaniem, zarówno na ziemi, jak i na wysokości stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa swojego lub innych.
7. Na terenie Parku należy przechodzić tylko wyznaczonymi alejkami i ścieżkami.
8. Na terenie Parku obowiązuje bezwzględny zakaz:
– korzystania z przeszkód Parku bez przeszkolenia oraz sprzętu ochrony indywidualnej (szelki bezpieczeństwa, kask, lonże , karabińczyki, bloczka)
– wnoszenia napojów alkoholowych,
– palenia tytoniu i spożywania alkoholu podczas korzystania z atrakcji,
– wnoszenia ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,
– wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
– używania udostępnionego sprzętu w sposób niewłaściwy bądź sprzeczny z jego przeznaczeniem,
9. Pracownicy Parku mają prawo każdorazowo, bez prawa do zwrotu ceny zakupionego biletu wydalić Uczestnika lub Gościa z Parku w przypadku:
– naruszenia któregokolwiek z punktów regulaminu bądź regulaminów dodatkowych,
– niestosowania się do poleceń instruktorów,
– zachowywania się Uczestnika lub Gościa w sposób nieodpowiedni (np. używanie wulgaryzmów) bądź zagrażający bezpieczeństwu innych osób,
– uzasadnionego podejrzenia o pozostawanie Uczestnika lub Gościa pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
10. Pracownicy Parku, w razie wątpliwości, mają prawo zweryfikować wiek Uczestnika lub Gościa.
11. Pracownicy Parku mogą w razie wątpliwości zweryfikować trzeźwość Uczestnika/Gościa przy pomocy przenośnego alkomatu. Uczestnik/Gość zobowiązany jest poddać się w/w badaniu, jeśli nadal chce korzystać z danej atrakcji. W przypadku odmowy Uczestnika/Gościa poddaniu się w/w badaniu, pracownicy Parku mają prawo wydalić Uczestnika/Gościa z terenu Parku. W razie stwierdzenia zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu powyżej 0,2 promila, pracownicy Parku mogą nie dopuścić Uczestnika/Gościa do korzystania z atrakcji Parku.
12. Nie przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, niestosowanie się do zaleceń pracowników Parku, jak również niewłaściwe korzystanie ze sprzętu może narazić Uczestnika/Gościa na niebezpieczeństwo utraty zdrowia, a nawet życia, za co Zarządca Parku nie ponosi odpowiedzialności.

INNE

1. Niszczenie elementów Parku jest zakazane pod groźbą odpowiedzialności karnej.
2. Za nieprzestrzeganie Regulaminu grozi bezwzględne wydalenie z terenu Parku.
3. W sprawach nie ujętych w Regulaminie decydujący głos mają pracownicy i zarządca Parku.
4. Za bezpieczeństwo dzieci na terenie Parku odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
5. Zarządca Parku jest uprawniony do fotografowania swojego obiektu dla celów reklamowych, promocyjnych usług i produktów, w tym również niezamierzonego utrwalania wizerunku klientów jeśli ww. działanie Zarządcy nie narusza praw i wolności klientów.
6. Zarządca zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach marketingowych zdjęć wykonanych na terenie Parku w godzinach jego pracy oraz podczas imprez zewnętrznych organizowanych przez Zarządcę, a co za tym idzie do wykorzystania wizerunku klienta znajdującego się na zdjęciu. Jeśli takie wykorzystanie wizerunku klienta w jego ocenie będzie w jakikolwiek sposób naruszało jego prywatność, klient powinien zgłosić ten fakt Zarządcy Parku, który doprowadzi do wycofania zdjęcia w najszybszym możliwym terminie.

Telefony alarmowe: 112, Pogotowie Ratunkowe – tel. 999, Straż Pożarna – tel. 998, Policja – tel. 997.